Зургаан сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гаргажээ

Боловсролын үнэлгээний байгууллагуудын хамтарсан хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх шалгалтыг хувийн хэвшлийн дээд сургуулиудад хийлээ. 
Энэ удаагийн шалгалтад 18 дээд сургууль хамрагдсан бөгөөд эдгээрээс зургаан сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гаргаж, гурван сургуулийг бусад сургуультай нэгтгэж, дөрвөн сургуульд хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн байна.
Их, дээд сургуулийн тоо 2004-2005 оны хичээлийн жилд 184-д хүрч байсан бөгөөд өнгөрсөн хичээлийн жилд 96 болж буураад байсан юм.