ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН 95 БҮТЭЭЛД ПАТЕНТ ОЛГОЖЭЭ


Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 95 бүтээлд патент олгожээ. Оюуны өмчийн газрын мэдээллээр улсын хэмжээнд 2019 оны эхний дөрвөн сард шинэ бүтээл болон бүтээгдэхүүний загварын патент авахаар 161 иргэн, хуулийн этгээд мэдүүлэг гаргасан байна. Нийт мэдүүлсэн шинэ бүтээлийн 32 нь Патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Монгол Улсыг нэр зааж гаргасан олон улсын мэдүүлэг байв. Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 95 бүтээлд патент олгосны 59 нь шинэ бүтээлийнх, 36 нь бүтээгдэхүүний загварынх байна. Харин 2019 оны 4 дүгээр сард иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 25 бүтээлд шинээр патент олгосны 16 нь шинэ бүтээлийнх, ес нь бүтээгдэхүүний загварынх байна.

Шинэ бүтээлд олгосон патентыг олон улсын ангиллаар авч үзвэл, 19 нь хими, төмөрлөг, 16 нь хүний хэрэгцээг хангах зүйлс, ес нь технологийн төрөл бүрийн арга ажиллагаа, тээвэрлэлт, 15 нь бусад ангилалд хамаарч байна. Оюуны өмчийн байгууллагад ашигтай загварын гэрчилгээ авахаар 2019 оны эхний дөрвөн сард 76 иргэн, хуулийн этгээд мэдүүлэг гаргасан байна. Иргэн, хуулийн этгээдийн ирүүлсэн 51 ашигтай загварт гэрчилгээ олгожээ. Харин 2019 оны дөрөвдүгээр сард иргэн, хуулийн этгээдийн ирүүлсэн 16 ашигтай загварт гэрчилгээ олгосон байна.