Хувийн хэвшилд ажиллагсдын дундаж цалин 1.2 сая төгрөг байна

Үндэсний статистикийн хорооноос тавдугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг танилцуулав. ҮСХ-ноос ажиллагчдын сарын дундаж цалинг улирал тутам танилцуулдаг юм.

Энэ оны эхний улирлын байдлаар төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллагсдын сарын дундаж цалин 1.4 сая төгрөг байна. Харин хувийн хэвшилд ажиллагсдын цалин 1.2 сая төгрөг байна.    

  

ДУНДАЖ ЦАЛИН 1 САЯ 157 МЯНГАН ТӨГРӨГ БАЙНА

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо