​ Наймдугаар сард ХЗДХЯ-нд 121 өргөдөл ирүүлжээ


2016 оны наймдугаар сард Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд нийт 121 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг иргэд байгууллагаас ирүүлээд байна.


Үүнээс 32 буюу 26.4 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн. Харин 89 буюу 73.6 % нь хяналтад байна. Энэ сард ХЗДХЯ-нд ирсэн өргөдөл гомдолыг өмнөх сартай харьцуулвал дөрөв дахин олон байна. Засгийн газрын санал хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс 28 санал, хүсэлт ирүүлжээ.