ИМПОРТЫН БАРААНЫ ҮНИЙН ӨСӨЛТӨӨС ШАЛТГААЛЖ ИНФЛЯЦ 14,4 ХУВИАР ӨСЛӨӨ

urug.mn image

Инфляцын түвшин 2022 оны 3 дугаар сард улсын хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс 14.4 хувь, өмнөх сараас 0.8 хувиар өслөө.

Инфляц 14.4 хувиар өсөхөд 52.1 хувь нь импортын барааны үнийн өсөлтөөс шалтгаалсан байна.  Импортын барааны үнийн өсөлтийн нөлөөлөл өмнөх оны мөн үеэс 16.1 нэгж хувь, өмнөх сараас 1.4 нэгж хувиар нэмэгджээ.

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний сагсанд нийт 373 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ багтдаг. Эдгээр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 200 нь импортын бараа, бүтээгдэхүүн байгаа бөгөөд энэ нь нийт жингийн 45.5 хувийг эзэлж байна.

Эх сурвалж: ҮСХ