Сурагчдын амралтын хуваарь


I улирлын амралт
/Хот, хөдөө ижил/
I, II анги: 10/27-11/09 - 2 долоо хоног III-XII анги: 11/03 - 11/09 - 1 долоо хоног

II улирлын амралт

/Улаанбаатар/
I-V анги: 12/22 - 01/25 - 5 долоо хоног
VI-IX анги: 01/05 - 01/25 - 3 долоо хоног
X-XII анги: 01/12 - 01/25 - 2 долоо хоног

/Орон нутаг/
I-V анги: 01/12 - 02/01- 3 долоо хоног
VI-IX анги: 01/12 - 01/25- 2 долоо хоног
X-XII анги: 01/12 - 01/18 - 1 долоо хоног

III улирлын амралт
/Улаанбаатар/
I-XII анги: 3/29 - 4/04 - 1 долоо хоног

/Орон нутаг/
I-V анги: 03/23 - 04/12 - 3 долоо хоног
VI-IX анги: 03/23 - 04/04 - 2 долоо хоног
X-XII анги: 03/16 - 03/29 - 2 долоо хоног

IV улирлын амралт/Хот, хөдөө ижил/
I-XII анги: 6/07